41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 14 | tel. 32 264 10 10 | tel. kom. 723 592 454 | faks 32 260 44 33
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA: 83 1050 1272 1000 0090 6872 4450

Właściwość rzeczowa

Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik, poza zadaniami określonymi wyżej ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Piotr Nowerski Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 14 jest właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Właściwość terytorialna obejmuje:

miasto Dąbrowa Górnicza

z następującymi dzielnicami:

Antoniów, Błędów, Bugaj, Centrum, Dziewiąty, Gołonóg, Korzeniec, Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Łęka, Łęknice, Łosień, Marianki, Mydlice, Okradzionów, Piekło, Ratanice, Reden, Rudy, Sikorka, Staszic, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Trzydziesty, Tucznawa, Ujejsce, Ząbkowice

oraz miasto Sławków

Kancelaria posiada wdrożony elektroniczny dostęp do:

E-Sąd
Elektronicznego Postępowania Upominawczego - tzw. "e-Sąd"
ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS - odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 - 2 dni
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do wyszukiwarki Ksiąg Wieczystych on-line
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - dostęp on-line
CEPiK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK - odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia